સાહિત્ય વિભાગ અને ટેસ્ટ મટીરીયલ

                                     સાહિત્ય વિભાગ

    બાળ શબ્દો 

ડીઝીટલ સ્લેટ

ગુજરાતી લેક્સિકોન ડીક્ષનરી 

ગુજરાતી ડીક્ષનરી

ગુજરાતી ડીક્ષનરી

ગુજરાતી ડીક્ષનરી

 

 1. પાઠ્યપુસ્તકો (ધોરણ-૬ થી ૮) પ્રથમ સેમેસ્ટર
 2. ગુજરાતી કવિતાઓ (ધોરણ-૬ થી ૮)
 3. ધોરણ ૬ થી ૮ માટે ઉપયોગી એવી પૂર્ણાંકોના સરવાળા બાદબાકીની ક્વિઝ
 4. ગુજરાતી વ્યાકરણ – સંજ્ઞા અને તેના પ્રકારો
 5. Tenses For Std 5th & 6th
 6. ઓલ થીંગ્સ બ્રાઈટ એન્ડ બ્યુટીફુલ
 7. રૂઢિપ્રયોગ (ગુજરાતી, ધોરણ – ૬) પ્રથમસત્ર
 8. શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ (ગુજરાતી, ધોરણ-૬) પ્રથમસત્ર
 9. ધોરણ-૭, સામાજિક વિજ્ઞાન, પાઠ-૧ : બે મહારાજ્યો
 10. ધોરણ-૭, સામાજિક વિજ્ઞાન, પાઠ-૨ : પૃથ્વી ફરે છે
 11. રૂઢિપ્રયોગ (ગુજરાતી, ધોરણ – ૭) પ્રથમસત્ર
 12. શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ (ગુજરાતી, ધોરણ-૭) પ્રથમસત્ર
 13. ક્વિઝ, કાવ્ય-૨, આજની ઘડી રળિયામણી (ધોરણ-૭, ગુજરાતી)
 14. ક્વિઝ, પાઠ-૩, પરીક્ષા, (ગુજરાતી ધોરણ-૭)
 15. ક્વિઝ, પાઠ-૧, મેળામાં, (ગુજરાતી, ધોરણ-૭)
 16. ધોરણ-૭ એકમ-૨ આજની ઘડી રળિયામણી MP3
 17. પ્રકરણ – 8 ભારત કુદરતી સંસાધનો ક્વિઝ
 18. ગુજરાતી ધોરણ ૮ ની એક સુંદર પ્રાર્થના “એક જ દે ચિનગારી” ની ક્વિઝ
 19. શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ (ગુજરાતી, ધોરણ-૮) પ્રથમસત્ર
 20. રૂઢિપ્રયોગ (ગુજરાતી, ધોરણ – ૮) પ્રથમસત્ર
 21. ધો ૫ વિજ્ઞાન& ટેક્. પ્ર 1 બીલોરીકાચ ની ગમ્મત ક્વીઝ

 


શિક્ષક તાલીમ એપ્રિલ-૨૦૧૨


 

 

 રાષ્ટ્રધ્વજ ને ફરકાવવા ના નિયમો,.................ડાઉનલોડ કરો

  ગુજરાત ક્વીઝ       ડાઉનલોડ કરો

  ચોપડીઓ

                સમાચારપત્રો ઐકમ કસોટીઓ


સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકનની ક્ષમતાવાર ચકાસણી માટે ખુબ જ ઉપયોગી આ એકમ કસોટીઓ પ્રાથમિક શાળા ઘેલડા, તા.દેત્રોજ, જી.અમદાવાદના મદદનીશ શિક્ષક શ્રી ચંદુલાલ ઈશ્વરભાઈ પટેલ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. આ એકમ કસોટીઓ માટે નીચેના ફોન્ટની જરૂર પડશે, તો ડાઉનલોડ કરી ઇન્સ્ટોલ કરવા વિંનતી છે. 

મોના-૧ મોના-૨ મોના-૩ મોના-

ધોરણ:1- ગુજરાતી     ગણિત     પર્યાવરણ
ધોરણ:2- ગુજરાતી     ગણિત     પર્યાવરણ
ધોરણ:3- ગુજરાતી     ગણિત     પર્યાવરણ
ધોરણ:4- ગુજરાતી     ગણિત     પર્યાવરણ    હિન્દી
ધોરણ:5- ગુજરાતી     હિન્દી       ગણિત         વિજ્ઞાન ટેક.      સા.વિજ્ઞાન      શારીરિક શિક્ષણ
ધોરણ:6- ગુજરાતી     હિન્દી       અંગ્રેજી         સંસ્કૃત            

                  ગણિત       વિજ્ઞાન ટેક.       સા.વિજ્ઞાન      શારીરિક શિક્ષણ

ગણિત -વિજ્ઞાન મંડળની પ્રવૃત્તિ માટે ઉપયોગી
અત્રે રજુ કરવામાં આવેલ વિજ્ઞાનના પ્રયોગની પીડીએફ ફાઈલો પ્રાથમિક શાળા ચંદ્રાવતી, તા.સિધ્ધપુર, જી.પાટણના મદદનીશ શિક્ષક શ્રી ભરતસિંહ રાજપૂત દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ છે.

વિજ્ઞાનના પ્રયોગો :- પીડીએફ -૧   પીડીએફ -    પીડીએફ - 
                                 પીડીએફ -૪   પીડીએફ -  પીડીએફ -     પીડીએફ -૭ગણિત  વિજ્ઞાન પ્રદર્શન ની વિગતવાર માહિતી ડાઉનલોડ કરો ...ડાઉનલોડ કરોશબ્દપુર્તી ડાઉનલોડ .....

શબ્દ પૂર્તિ
1 comment:

 1. Railway Recruitment Board completed the Group D 2018-19 Examination procedure and those who were in search of their live available RRB Group D Result 2019 performance they should need to wait for few days because RRB all set to complete the checking process of Railway Group CEN 02/2018 Online Test.

  ReplyDelete