મતદાર યાદી.

મતદાર યાદી ડાઉનલોડ. 

 1.તમારું નામ અથવા મતદાર ઓળખ નંબર એન્ટર કરો

 2. તમારો જિલ્લો પસંદ  કરો.

 3.પછી  View Family પર ક્લીક કરો, આથી તમે તમારી યાદી ની  બધીજ વિગત જોઈ શકશો.................

    હવે અહી ક્લિક કરો।............click here

No comments:

Post a Comment