પત્રકો

                                                               પત્રકો


(૧) પગાર નોંધપત્રક  સને : ૧૯૯૭ થી ૨૦૩૩ ભાગ : ૧ ઈન્ડીક 
(૨) પગાર નોંધપત્રક  સને : ૧૯૯૭ થી ૨૦૩૩ ભાગ : ૨ ઈન્ડીક 
(૩) પગાર નોંધપત્રક  સને : ૧૯૯૭ થી ૨૦૩૩ ભાગ : ૧ ટેરાફોન્ટ
(૪) પગાર નોંધપત્રક  સને : ૧૯૯૭ થી ૨૦૩૩ ભાગ : ૨ ટેરાફોન્ટ 

અહિ એક શિક્ષક મિત્ર જસ્મિનભાઇ પટેલ તરફ થી ધો ૬,૭ અને ૮ નુ પરિણામ બનાવાવા માટેની excel sheet  મળેલ છે તેમણે KAP127 ફોન્ટ નો ઉપયોગ કરેલ છે.

જસ્મિનભાઇ પટેલ (jasmin_dalsania@yahoo.com
મુ.ભાયવદર,તા. ઉપલેટા, જિ રાજકો
ફોન્ટ અહિથી ડાઉનલોડ કરો
kap127 font
પ્રોગ્રામ અહિથી ડાઉનલોડ કરો
 std 6 7 8 result 2013ધોરણ ૬ થી ૮ ના તમામ વિષયના હેતુઓ6. સીપીએફ ખાતેદારો માટે PRAN નંબર મેળવવા માટેનું ફોર્મ (S1-Subscriber-Registration)   
7.ધોરણ- ૧ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી ૮ ના અલગ અલગ આંકડા લખાય તે રીતે તૈયાર કરેલ.
   
પરિણામ પત્રકો (શ્રી બાબુભાઈ પટેલ દ્વારા તૈયાર કરાયેલનવા નિયમો મુજબના) 

વિદ્યાર્થીઓના આઈકાર્ડ બનાવવાનો સરળ પ્રોગ્રામ ( ડાભી રાજેશ )
 

No comments:

Post a Comment