અજબ ગજબ

        1.   નીચે ક્લિક કરો અને ફૂલ ઉગાડો .....

                 અહી ક્લિક કરો        

       2.નવી નવી  ડીઝાઇન  બનાવો ........

                અહી ક્લિક કરો.

      3.3ડી માં ડીઝાઇન   દો રો ............

              અહી ક્લિક કરો  

     4.જેટલી ઝડપ થી ફિલ્મ દોડાવશો અક્ષરો  નાચશે ......

            અહી ક્લિક કરો

    5.ડી એલ એ   મોડેલ બનતું જુઓ .........

           અહી ક્લિક કરો

    6. ક્રેઝી  બોલ ...........

           અહી ક્લિક કરો 

   7.અવનવા મોડેલ્સ બનાવવો 

          અહી ક્લિક કરો

No comments:

Post a Comment