વિવિધ વિષયોના માસવાર આયોજન

વિવિધ વિષયોના માસવાર આયોજન

નવા અભ્યાસક્રમ મુજબના ધોરણ-૬ થી ૮ ના  પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ કરો. 
નવા અભ્યાસક્રમ મુજબ અભ્યાસક્રમની ફાળવણી- જી.સી.ઈ.આર.ટી દ્વારા

દૂરવર્તી શિક્ષણ- પ્રસારણ પત્રક  

      
ધોરણ- ૧ થી ૮ નું આયોજન ડાઉનલોડ કરવા માટેની લીંક
      આ લીંક સી.આર.સી. નં-૪ આર.એમ.સી. રાજકોટ ના બ્લોગની છે.
1. ધોરણ 1 સંગીત
2. ધોરણ 2 સંગીત
3. ધોરણ 3 સંગીત
4. ધોરણ 4 સંગીત
5. ધોરણ 5 સંગીત
6. ધોરણ 6 સંગીત
7. ધોરણ 7 સંગીત
8. ધોરણ 8 સંગીત
9. ધોરણ 1 અને 2 ચિત્ર
10. ધોરણ 3 અને 4 ચિત્ર
11. ધોરણ 5 અને 6 ચિત્ર
12. ધોરણ 7 અને 8 ચિત્ર
13. ધોરણ 1 અને 2 શારીરિક સ્વાસ્થ્ય અને રમત
14. ધોરણ 3, 4 અને 5 શારીરિક સ્વાસ્થ્ય અને રમત
15. ધોરણ 6, 7 અને 8 શારીરિક સ્વાસ્થ્ય અને રમત
16. ધોરણ 3 મારી આસપાસ
17. ધોરણ 4 અમારી આસપાસ
18. ધોરણ 5 સૌની આસપાસ
19. ધોરણ 5 અને 6 હિન્દી
20. ધોરણ 7 અને 8 હિન્દી
21. ધોરણ 6, 7 અને 8 ગુજરાતી
22. ધોરણ 6, 7 અને 8 અંગ્રેજી
23. ધોરણ 6, 7 અને 8 ગણિત
24. ધોરણ 6, 7 અને 8 વિજ્ઞાન
25. ધોરણ 6, 7 અને 8 સંસ્કૃત
26. ધોરણ 6, 7 અને 8 સામાજિક વિજ્ઞાન

No comments:

Post a Comment